Penetapan tersangka menurut kuhap pdf

Akhirakhir ini, kita tentu sangat familiar dengan peristiwa penetapan tersangka yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi kpk dan kepolisian, dimana kpk menetapkan calon kapolri, budi gunawan bg, sebagai tersangka, yang kemudian dibalas oleh polri dengan menetapkan wakil ketua kpk, bambang widjajanto bw sebagai tersangka pula. Tersangka menurut pasal 1 angka 14 kuhap adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga. Kuhap diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan. Perkara kasus praperadilan penetapan tersangka mappi fhui. Kitab undangundang hukum acara pidana kuhap dan undangundang mahkamah. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa, terpidana pendapat tersebut pada penjelasannya, menurut dicey mengenai supremacy of law. Kuhap adalah singkatan dari kitab undang undang hukum acara pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 285 undang undang.

Putusan hakim praperadilan mengenai penetapan status tersangka menurut pasal 77 kuhap jo putusan mahkamah konstitusi no. Analisis permohonan praperadilan terhadap penetapan. Menurut pasal 188 ayat 2 kuhap pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain. Pasal 14 ayat 1 perkap 122009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak sematamata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili dalam pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum, mengutip putusan mk. Penggunaan alat bukti dalam penetapan tersangka setya. Penetapan status seseorang sebagai tersangka, dalam hal ini pemohon, yang. Di samping itu, penangguhan penahanan yang merupakan hak dari tersangka terdakwa, seringkali diabaikan oleh penegak hukum, yang justru lebih mengedepankan syarat subjektif penahanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 kuhap, yaitu adanya kekhawatiran dari penegak hukum bahwa tersangka terdakwa akan.

Bahwa berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, menurut saksi ahli sidarta, penetapan tersangka termasuk dalam proses penyidikan, dan merupakan hasil dari penyidikan. Pengertian tersangka terdakwa dan terpidana definisi. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan pasal 1 angka 10 juncto pasal 77 huruf a kuhap. Kitab undangundang hukum acara pidana kuhap nomor 8 tahun 1981 bab i ketentuan umum. Dalam beracara pada perkara pidana atau hukum acara pidana, ada beberapa istilah hukum yang menunjukan pada subyek hukum itu sendiri. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa. Berdasar pada analisa diatas, maka jelas penyerahan berkas perkara dari termohon kepada jaksa penuntut umum adalah cacat hukum, mengingat telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh kuhap, untuk itu penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Menurut pasal 1 butir 2 kuhap, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Menurut pertimbangan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal 77 kuhap tentang objek praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan selain itu mahkamah konstitusi mengubah pasal 1 angka 14, pasal 17, dan. Menurut ketentuan pasal 14 huruf f kuhap, penuntut umum berwenang untuk melaksanakan putusan hakim. Penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam.

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam penegakan hukum pidana adalah aspek pembuktian, yaitu sejak menetapkan seseorang sebagai tersangka hingga pembuktian pokok perkara di sidang pengadilan. Pengetahuan yang diperlukan dalam mengidentifikasi. Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undangundang ini. Menurut bachtiar selaku pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan oleh berlakunya pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14, pasal 17, pasal 21 ayat 1, pasal 77 huruf a, pasal 156 ayat 2 kuhap karena terhadap diri pemohon telah diberlakukan proses pidana yaitu penetapan pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan pemohon dilakukan. Kumpulan analisis hukum terhadap penetapan status tersangka dalam kaitannya pemeriksaan praperadilan legal pdf. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang. Berdasarkan uraian dari pasal 1 angka 2 kuhap dan pasal 1 angka 14 kuhap tersebut, maka penetapan status seseorang menjadi tersangka dalam suatu dugaan tindak pidana oleh penyidik adalah harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehatihatian, dimana harus terdapat bukti permulaan, yaitu sekurangkurangnya 2 dua alat bukti yang sah. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenangwenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Menurut pasal 1 angka 21 kitab undangundang hukum acara pidana kuhap, yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. Dengan model penalaran metode argumentum acontrario sebagai salah satu dari metode konstruksi hukum terhadap pasal 77 huruf a kuhap, diketahui bahwa penetapan tersangka bukanlah obyek praperadilan. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau.

Resume bap tersangka berita acara penangkapan berita acara penahanan. Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam kuhap yang dibedakan dengan terdakwa. Tinjauan pustaka pengertian penyidikan secara umum. Kuhap bagi penegak hukum, politeia, bogor, 1982, hlm. Menurut pasal 187 kuhap, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Hak tersangka dan terdakwa menurut kuhap pidana hak tersangka dan terdakwa dalam kitab undangundang hukum pidana adalah sebagai berikut. Mengenai tahaptahap penyidikan, kuhap tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urut penyidikan. Implikasi putusan mahkamah konstttusi terkait dengan penambahan norma penetapan tersangka sebagai objek praperadtlan studi kasus. Dapatkah revisi bap dilakukan saat sudah ada penetapan. Goeltom, tidak sesuai dengan undangundang pemeberantasan. Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 kuhap, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan. Pengertian tersangka tersangka adalah seorang yang karena tindakannya dan keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana butir14 keterangan menurut andi hamzah sebenarnya katakata karena.

Semula objek praperadilan berdasarkan pasal 77 kuhap adalah mengenai. Pdf penetapan tersangka menurut hukum acara pidana dalam. Permasalahan tersebut menjadi kekosongan hukum dalam implementasi penetapan status tersangka oleh hakim bahwa menurut kuhap maupun putusan mk terkait perluasan objek. Putusan mk nomor 2puux lz2l4tentang pengujian pasaltt huruf a undangundang no.

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Mekanisme penahanan dalam proses peradilan hukum pidana. Menurut pasal 1 butir 21 kuhap, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Di samping itu, penangguhan penahanan yang merupakan hak dari tersangka terdakwa, seringkali diabaikan oleh penegak hukum, yang justru lebih mengedepankan syarat subjektif penahanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 kuhap, yaitu adanya kekhawatiran dari penegak hukum bahwa tersangka terdakwa akan melarikan diri, merusak. Hukum acara pidana kuhap ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan. Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, namun pada kenyataannya tidak diaturnya hak tersangka dalam pengajuan praperadilan yang berstatus daftar pencarian orang di dalam perundangundangan. Undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana kuhap kitab undangundang hukum acara pidana kuhap pdf di sini kuhp download pdf di sini dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 8 1 ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim. Kuhap hanya menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undangundang ini, tentang.

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang. Objek pemeriksaan praperadilan sudah diatur oleh kuhap dan sifatnya limitatif. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi. Tersangka berhak memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan siapapun dan dalam bentuk apapun. Kumpulan analisis hukum terhadap penetapan status tersangka dalam kaitannya pemeriksaan praperadilan legal pdf berikut ini, kami dari koleksi files laporan, memiliki informasi terkait judul. Belum lama ini kita begitu sering mendengar istilahistilah hukum di televisi yang menayangkan siaran langsung sidang kasus pembunuhan dengan kopi bersianida yang begitu terkenal. Konstitusi menafsirkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dengan mengikuti perkembangan upaya paksa, dikarenakan pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang belum terpenuhinya bukti permulaan cukup dalam proses penyidikan dalam kuhap. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan hukum yang terjadi dalam konteks praperadilan di dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai.

Penyidik menurut pasal 1 butir ke1 kuhap adalah pejabat polisi negara. Analisis yuridis putusan hakim praperadilan mengenai. Mk putuskan penetapan tersangka masuk objek praperadilan. Rizka fakhry alfiananda1 abstract a pretrial construction as it has been regulated in the indonesian criminal procedure code. Apabila terdapat tersangka merasa dirugikan karena adanya penetapan status tersangka, satusatunya upaya yang dapat dilakukan adalah membuktikannya pada sidang di peradilan dan bukanlah pada sidang praperadilan. Abstrakpenelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan proses penyidikan oleh kejaksaan negeri banyumas terhadap penetapan tersangka tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam kuhap dan undangundang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia serta kesesuaian pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan praperadilan penetapan tersangka menurut ketentuan dalam kuhap. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat.

1392 1341 215 910 502 1308 274 1143 214 357 957 240 1078 351 7 194 1063 1477 637 218 1349 612 1172 787 494 339 643 1459 372 292 784